百家姓大全带拼音

百家姓Daquan拼音

Zhào  Qián  Sūn   Lǐ     Zhōu  Wú  Zhèng  Wáng

赵    钱    孙    李       周    吴    郑    王

Féng  Chén  Chǔ  Wèi     Jiǎng  Shěn  Hán  Yáng

冯    陈    褚    卫       蒋    沈    韩    杨

Zhū   Qin   Yoú   Xǔ      Hé    Lǚ    Shi  Zhāng

朱    秦    尤    许       何    吕    施    张

Kǒng  Cáo  Yán   Huà     Jīn   Wèi   Táo   Jiāng

孔    曹    严    华       金    魏    陶    姜

Qī    Xiè   Zōu  Yù     Bǎi(Bó) Shuǐ  Dòu   Zhāng

戚    谢    邹    喻       柏    水    窦    章

Yún   Sū   Pān   Gě       Xī   Fàn   Péng  Láng

云    苏    潘    葛       奚    范    彭    郎

Lǔ   Wéi  Chāng  Mǎ      Miáo  Fèng  Huā  Fāng

鲁    韦    昌    马       苗    凤    花    方

Yú   Rén   Yuán  Liǔ     Fēng   Bào   Shǐ  Táng

俞    任    袁    柳       酆    鲍    史    唐

Fèi(Bì) Lián Cén   Xuē     Léi   Hè    Ní   Tāng

费     廉    岑    薛      雷    贺    倪    汤

Téng  Yīn  Luó   Bì      Hǎo   Wū   ān   Cháng

滕    殷   罗    毕      郝    邬    安    常

Lè(Yuè) Yú  Shí   Fù       Pí    Biàn  Qí   Kāng

乐    于    时    傅       皮    卞    齐    康

Wǔ   Yú   Yuán  Bǔ       Gù  Mèng  Píng  Huáng

伍    余    元    卜       顾    孟    平    黄

Hé   Mù   Xiāo  Yǐn      Yáo  Shào  Zhàn  Wāng

和    穆    萧    尹       姚    邵    湛    汪

Qí   Máo   Yǔ   Dí       Mǐ   Bèi  Míng  Zāng

祁    毛    禹    狄       米    贝    明    臧


百家姓Daquan拼音

Jì    Fú  Chéng  Dài      Tán   Sòng  Máo  Páng

计    伏    成    戴       谈    宋    茅    庞

Xióng  Jǐ   Shū   Qū     Xiàng  Zhù   Dǒng  Liáng

熊    纪    舒    屈       项    祝    董    梁

Dù   Ruǎn  Lán  Mǐn      Xí    Jì    Má  Qiáng

杜    阮    蓝    闵      席    季    麻    强

Jiǎ    Lù   Lóu  Wēi      Jiāng  Tóng  Yán  Guō

贾    路    娄    危       江    童    颜    郭

Méi  Shèng  Lín  Diāo    Zhōng  Xú   Qiū   Luò

梅    盛    林    刁       钟    徐    邱    骆

Gāo  Xià   Cài   Tián     Fán    Hú   Líng  Huò

高    夏    蔡    田       樊    胡    凌    霍

Yú   Wàn  Zhī   Kē      Zǎn   Guǎn  Lú    Mò

虞    万    支    柯       昝    管    卢    莫

Jīng  Fáng  Qiú  Miào     Gān   Xiè  Yīng  Zōng

经    房    裘    缪       干    解    应    宗

Dīng Xuān  Féi   Dèng     Yù   Shàn  Háng  Hóng

丁    宣    贲    邓       郁    单    杭    洪

Bāo  Zhū   Zuǒ   Shí     Cuī    Jí    Niǔ  Gōng

包    诸    左    石       崔    吉    钮    龚

Chéng Jī   Xíng  Huá      Péi    Lù  Róng  Wēng

程    嵇    邢    滑       裴    陆    荣    翁

Xún  Yáng  Yū   Huì     Zhēn   Qū   Jiā   Fēng    

荀    羊    於    惠       甄    曲    家    封


百家姓Daquan拼音

Ruì   Yì   Chǔ  Jìn       Jí    Bǐng  Mí  Sōng

芮    羿    储    靳       汲    邴    糜    松

Jǐng  Duàn  Fù   Wū      Wū    Jiāo   Bā  Gōng

井    段    富    巫       乌    焦    巴    弓

Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ       Chē   Hóu   Fú   Péng

牧    隗    山    谷       车    侯    宓    蓬

Quán  Xī   Bān  Yǎng     Qiū  Zhòng  Yī  Gōng

全    郗    班    仰       秋    仲    伊    宫

Nìng  Qiú  Luán  Bào     Gān   Tǒu   Lì   Róng

宁    仇    栾    暴       甘    钭    厉    戎

Zǔ   Wǔ    Fú   Liú      Jǐng  Zhān   Shù  Lóng

祖    武    符    刘       景    詹    束    龙

Yè   Xìng  Sī   Sháo     Gào    Lí    Jì   Bó

叶    幸    司    韶       郜    黎    蓟    薄

Yìn   Sù   Bái   Huái      Pú   Tái   Cóng   è

印    宿    白    怀       蒲    邰    从    鄂

Suǒ  Xián   Jí    Lài      Zhuó  Lìn  Tù   Méng

索    咸    籍    赖       卓    蔺    屠    蒙

Chí  Qiáo  Yīn   Yù      Xū   Nài  Cāng  Shuāng

池    乔    阴    鬱       胥    能    苍    双

Wén Shēn  Dǎng  Zhái      Tán  Gòng  Láo   Páng

闻    莘    党    翟       谭    贡    劳    逄

Jī   Shēn   Fú    Dǔ      Rǎn   Zǎi    Lì   Yōng

姬    申    扶    堵       冉    宰    郦    雍

Xì   Qú   Sāng  Guì      Pú    Niú  Shòu   Tōng

卻    璩    桑    桂       濮    牛    寿    通

Biān  Hù   Yān   Jì       Jiá    Pǔ  Shàng  Nóng

边    扈    燕    冀       郏    浦    尚    农

Wēn  Bié  Zhuāng Yàn     Chái   Qú   Yán  Chōng

温    别    庄    晏       柴    瞿    阎    充


百家姓Daquan拼音

Mù   Lián  Rú    Xí      Huàn  ài    Yú   Róng

慕    连    茹    习      宦    艾    鱼    容

Xiàng Gǔ    Yì   Shèn     Gē   Liào   Yǔ  Zhōng

向    古    易    慎      戈    廖    庾    终

Jì    Jū   Héng   Bù      Dū   Gěng  Mǎn  Hóng

暨    居    衡    步      都    耿    满    弘

Kuāng Guó  Wén  Kòu     Guǎng  Lù   Quē  Dōng

匡    国    文    寇      广    禄    阙    东

ōu   Shū   Wò    Lì      Yù    Yuè   Kuí  Lóng

欧    殳   沃    利       蔚    越    夔    隆

Shī  Gǒng  Shè   Niè     Cháo   Gōu   áo   Róng

师    巩    厍    聂      晁   钩号(句子) 敖    融

Lěng  Zī   Xīn   Kàn    Nā(Nuó) Jiǎn  Ráo  Kōng

冷    訾    辛    阚       那    简    饶    空

Zēng  Wú  Shā   Niè      Yǎng  Jū    Xū   Féng

曾    毋   沙    乜       养    鞠    须    丰

Cháo Guān  Kuǎi  Xiāng    Zhā   Hòu  Jīng  Hóng

巢    关    蒯    相       查    后    荆    红

Yóu  Zhú  Quán   Lù    Gě(Gài)  Yì  Huán  Gōng

游    竺   权    逯       盖    益    桓    公

Mò qí   Sī mǎ Shàng guān ōu yáng  Xià hóu  Zhū gě

万俟    司马     姓     姓     姓     姓

Wén rén Dōng fāng  Hè lián Huáng fǔ  Yù chí Gōng yáng

闻人     西方      赫连     皇甫     尉迟     公羊

Tán tái Gōng yě  Zōng zhèng  Pú yáng Chún yú Chán yú

澹台    公冶    宗政       濮阳     淳于   单于

Tài shū  Shēn tú Gōng sūn  Zhòng sūn Xuān yuán Líng hú

太叔    沈木 姓       仲孙     姓   令狐

Zhōng lí Yǔ wén Zhǎng sūn  Mù róng  Xiān yú  Lǘ qiū

姓    姓    姓       姓     鲜于    闾丘

Sī tú   Sī kōng  Qí guān  Sī kòu   Zhǎng    Dū

司徒    姓    丌官      姓     仉       督

Zǐchē Zhuān sūn  Duān mù  Wū mǎ   Gōng xī

子车    颛孙    端木      巫马      公西

Qīdiāo  Yuèzhèng  Rǎng sì Gōng liáng Tuò bá   Jā gǔ

姓    乐正     洛西 公良     拓跋     夹谷

百家姓Daquan拼音

Zǎi fǔ   Gǔ liáng  Jìn    Chǔ     Yán    Fǎ

姓     谷梁     晋     楚      闫     法

Rú    Yān    Tú    Qīn   Duàn gān   Bǎi lǐ

汝     鄢     涂     钦      段干     姓

Dōng guō Nán mén Hū yán  Guī Hǎi Yáng shé Wēi shēng

 东郭     姓    呼延   归   海   姓   微生物学

Yuè  Shuài  Gōu  Kòng   Kuàng  Hòu  Yǒu(Yòu) Qín

岳    帅    缑    亢       况    郈    有    琴

Liáng qiū    Zuǒ qiū    Dōng mén   Xī mén

梁丘        左丘       东门       西门

Shāng Móu  Shé  Nài(Mǐ)   Bó   Shǎng    Nán gōng

商    牟    佘    佴       伯     赏       南宫

Mò   Hǎ   Qiáo  Dá      Nián  ài   Yáng  Tóng

墨   哈    谯    笪      年    爱    阳    佟

This entry was posted in ca88亚洲城娱乐. Bookmark the <a href="https://www.bysjsm.com/ca88yzcyl/3319.html" title="Permalink to 百家姓大全带拼音" rel="bookmark">permalink</a>.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注